Disclaimer

1. Toepassing

1.1. Deze website (hierna : de “Website”) wordt uitgebaat door vzw De Bakermat, Tervuursevest 242C in 3000 Leuven.

1.2. Door op deze Website te surfen of deze te gebruiken, enige bestanden of documenten te lezen of te downloaden, deze op enige andere manier te raadplegen en/of deze op enige andere manier te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe om deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Enkel deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Eventuele andere voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Toegang

2.1. Deze Website kan in principe geraadpleegd worden door recente computers of toestellen waarop courante software geïnstalleerd is (browser, operating system, enz.). vzw De Bakemat waarborgt echter geen enkele compatibiliteit en kan niet aansprakelijk gesteld worden zo u, om welke reden dan ook, (een deel van) deze Website niet kunt consulteren of gebruiken.

2.3. Het is mogelijk dat u zich voor de toegang of het gebruik van bepaalde onderdelen van deze Website dient te registreren. U verbindt er zich toe daarbij correcte gegevens in te vullen. Vzw De Bakermat raadt u aan om uw login en uw paswoord geheim te houden en deze niet mee te delen aan derden. Elke geregistreerde gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gegevens, logins, paswoorden, registratie en evt. misbruiken (alsook de eventuele schadelijke gevolgen ervan). Vzw De Bakermat kan in dit kader op geen enkel ogenblik en op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

3. Aansprakelijkheid

3.1. Het gebruik, de toegang en/of de raadpleging en het gebruik van de Website, van welke aard ook en op welke wijze ook, gebeurt steeds onder de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Vzw De Bakermat kan in dit opzicht niet aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor enige gebeurlijk geleden schade of verlies, van welke aard ook (directe schade, indirecte schade, gevolgschade, winstderving, verlies van data of van een kans, enz.), zelfs indien deze het gevolg zou zijn van enige nalatigheid of vergetelheid in de samenstelling, opbouw of uitbating van de Website, of enige onderdelen ervan.

3.2. Vzw De Bakermat zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de informatie, gegevens en documenten op de Website volledig, actueel en accuraat zijn, maar fouten en onvolledigheden kunnen nooit worden uitgesloten. Vzw De Bakermat geeft in dat verband dan ook geen enkele waarborg. Vzw De Bakermat kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of enig verlies, van welke aard ook, voortkomend uit beslissingen die u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie op de Website.

Vzw De Bakermat behoudt zich het recht voor om de informatie of gegevens op de Website op elk moment te wijzigen, aan te passen, te corrigeren of te verwijderen.

3.3. Deze Website kan o.m. links naar andere websites of applicaties bevatten. Voor zover deze niet gecontroleerd worden door Vzw De Bakermat, worden zij niet noodzakelijkerwijs aanbevolen noch goedgekeurd door Vzw De Bakermat. Vzw De Bakermat gaat in dat geval ook niet na of de inhoud van deze sites of applicaties wijzigt. Elke gebruiker dient dan ook zelf te bepalen of deze websites of applicaties geschikt zijn voor bezoek of gebruik. Vzw De Bakermat kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de goede werking van dergelijke externe sites of applicaties, noch voor enige nadelige of schadelijke gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik ervan kunnen voortvloeien.

3.4. Vzw De Bakermat zet haar beste middelen in om ervoor te zorgen dat de Website op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. Vzw De Bakermat behoudt zich echter het recht voor om de Website op eender welk ogenblik geheel of gedeeltelijk stop te zetten of op te schorten, zonder dat Vzw De Bakermat ertoe gehouden is om vooraf te waarschuwen. Vzw De Bakermat kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of enig verlies, van welke aard ook, voortkomend uit enige stopzetting, opschorting of onderbreking, vertraging, technische of andere storing, beperkte of niet-bereikbaarheid van de Website, enz.

3.5. Vzw De Bakermat zet haar haar beste middelen in om de Website bug-, virus-, trojan horse- en spywarevrij te houden. Desalniettemin kan niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. Vzw De Bakermat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of enig verlies, van welke aard ook.

Vzw De Bakermat adviseert in dat verband om uw computer of toestel te voorzien van de nodige beschermende software (zoals anti-virus en firewall). Zo u zou vaststellen dat één of meer van hoger vermelde elementen voorkomt in de Website, verzoeken wij u dit te melden via de contactgegevens van Vzw De Bakermat die u op de Website terugvindt.

3.6. Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, kredietkaartnummers, enz., gebeurt steeds op eigen risico van de gebruiker.

Vzw De Bakermat zet haar beste middelen in om te zorgen voor een veilige overdracht van deze gegevens, maar kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde.

Vzw De Bakermat adviseert in dat verband om uw computer of toestel te voorzien van de nodige software, en steeds omzichtig om te springen met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke informatie en gegevens.

4. Persoonlijke levenssfeer

Meer informatie over het privacybeleid van Vzw De Bakermat vindt u hier.

5. Intellectuele eigendom

5.1. Het ontwerp, de structuur, de lay-out, de inhoud, de merken, de afbeeldingen, de illustraties, de audiovisuele werken, de teksten, de gegevens, en alle andere onderdelen van de Website zijn de exclusieve eigendom van Vzw De Bakermat en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten (waaronder o.a. het auteursrecht). Elke gebruiker van de Website erkent en aanvaardt dit uitdrukkelijk, en hij of zij verwerft geen enkel recht in dit verband door op de Website te surfen of deze te gebruiken.

5.2. Het is strikt verboden om de Website, of enig onderdeel ervan, te reproduceren, te verspreiden, te verdelen, te verkopen of te publiceren, onder welke vorm dan ook, tenzij met het voorafgaande schriftelijke akkoord van Vzw De Bakermat. Het opslaan van enige informatie en/of enig onderdeel van deze Website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser.

6. Diverse bepalingen

6.1. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen, zelfs zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie van o.a. wetswijzigingen of wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden.

Wijzigingen treden in werking van zodra zij op de Website kenbaar gemaakt worden, tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid.

6.2. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

6.3. Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van deze Website valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

6.4. Voor alle vragen inzake huidige gebruiksvoorwaarden, gelieve contact op te nemen via de gegevens die u terugvindt via de contactpagina op deze website.

Deze website maakt gebruik van cookies om statistieken bij te houden via Google Analytics. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je hiermee akkoord. Meer informatie hierover vind je in onze Privacy Statement.
Accepteren
Afwijzen
Privacy Policy